STATUT Fundacji  „POWIEDZ STOP ”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1
Joanna Jonarska- Kot, Bogdan Bąk, Remigiusz Baron, zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią̨ Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 29 marca 2024 roku , przed Notariusz Justyną Łukasik w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 25/2, 35-025 Rzeszów ustanawiają̨ fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku O fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 166 ).ustalają̨ niniejszy Statut.
Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Art. 2
1. Fundacja działa pod nazwą„POWIEDZ STOP ”
2. Fundacja posługuje się̨ pieczęcią̨ z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
3. Fundacja możeużywać́ wyróżniającego ją znaku graficznego, którypo zarejestrowaniu go podlegać́ będzie ochronie prawnej.
4. Fundacja uzyskuje osobowość́ prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Fundacja możebyć́ członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
Art. 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Krosno województwo podkarpackie. .
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji..
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowo edukacyjnej, szczególnie w zakresie wspierania funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników cywilnych tych służb w sytuacjach mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji. Cel ten będzie realizowany poprzez:
1) wspieranie inicjatyw wzmacniających funkcjonariuszy i pracowników w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości,
2) dążenie do ukształtowania ujednoliconych procedur równościowych dla służb mundurowych zapewniających rozpatrywanie spraw przez niezależne i autonomiczne instytucje lub organy zewnętrzne,
3) organizowanie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki przestrzegania prawa przez organy i instytucje publiczne oraz zwalczania nadużywania prawa przez organy í instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
4) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu wzmacnianiew społeczeństwie poszanowania godności ludzkiej oraz praw innych obywateli w celu przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu seksualnemu oraz innym patologiom społecznym w miejscu pracy lub służby,
5) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie dobroczynności oraz pomocy prawnej w celu zwiększaniaświadomości prawnej społeczeństwa.

2. Cele statutowe Fundacji realizowane będą ponadto poprzez:
1) prowadzenie szkoleń oraz innych form edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualne i dyskryminacji funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych w miejscu plenienia służby i wykonywaniupracy,
2) organizację działań edukacyjnych kierowanych do różnych środowisk w zakresie problemistyki przestrzegania praw pracowniczych,
3) organizację spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów , kampaniispołecznych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu, dyskryminacji
4) współpracę z osobami, instytucjami oraz organizacjami z Polski, jak i innych krajów działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
5) propagowanie za pośrednictwem różnego rodzaju środków komunikacji działań i celów Fundacji w tym prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej,
6) wspieranie inicjatyw ustawodawczych dotyczących realizacji celów statutowych Fundacji,
7) prowadzenie działań doradczych skierowanych do osób prywatnych , jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w zakresie celów dla realizacji których Fundacji została powołana,
8) udzielanie pomocy prawnej i porad psychologicznych dla osób, które doświadczyły wykluczenia społecznego, zawodowego i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
9) wszelkie działania w postaci upowszechniania, promowania i propagowania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10) promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie prowadzenia mediacji oraz wspieranie działań edukacyjnych, jako szybszego i kompletnego sposobu rozwiązywana sporów na płaszczyźnie podwładny/przełożony,
Wyżej wymienione formy realizacji celów mogą być realizowane jako nieodpłatne lub odpłatne działania pożytku publicznego.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Art. 6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł ( dwa tysiące złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. .
2. Fundatorzy oświadczają, że z kapitału założycielskiego przeznaczają kwotę 1.000 zł ( jeden tysiąc złotych) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Art. 7
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 8
1. Dochodami Fundacji są:
1) darowizny, spadki i zapisy;
2) dotacje, datki i subwencje;
3) dochody z kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5) dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji;
6) zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
7) dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
8) nawiązki przyznawane przez właściwy organ;
9) świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Z majątku oraz dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności statutowej oraz pokrywa koszty funkcjonowania Fundacji , w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Art. 9
1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty3.000 € (trzy tysiące Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.
2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV – Działalność gospodarcza

Art. 10
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji w uzgodnieniu z Radą Fundacji.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
2) PKD 85.ó0.Z – Działalność wspomagająca edukację,
3) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
4) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
5) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych humanistycznych,
6) PKD 58.11.Z — wydawanie książek,
7) PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych perycyklów.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych i na realizację celów pożytku publicznego.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona między innymi w formie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
6. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać Dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.
7. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza, stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień statutu.
8. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
9. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.

Rozdział V – Władze Fundacji

Art. 11
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
Art. 12
1. W skład Rady Fundacji wchodzą jedynie Fundatorzy.
2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwila śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
3. Każdy z Fundatorów w dowolnym czasie może wyznaczyć na swoje miejsce w Radzie Fundacji inną osobę. Wskazana osoba zajmuje miejsce Fundatora w Radzie Fundacji po uzyskaniu zgody pozostałych Fundatorów w formie uchwały.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.
5. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. Jest on również upoważniony do zawierania umów cywilno-prawnych z członkami Zarządu Fundacji.
6. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
8. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
9. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
10. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
12. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
13. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy głosowania.
14. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
15. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu oraz uzyskiwać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży i zakwaterowania w łącznej wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
16. Członkowie Rady Fundacji pełniący równocześnie czynną służbę w Policji wynagrodzenie określone w ust 15 mogą otrzymywać po uzyskaniu pisemnej zgody przełożonego określonej w dyspozycji art. 62 ust 1 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji ( t, j. Dz. U. 2023, poz. 171 z późn. zm. )
Art. 13
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
2) powoływanie członków Rady Honorowej Fundacji wraz z nadawaniem jej członkom statusu Zasłużonego dla Fundacji. Członkowie Rady Honorowej Fundacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilno prawnej za działania Fundacji.
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działania.
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.
5) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych.
6) prowadzenie innych czynności w zakresie kontroli i nadzoru prac Fundacji.
7) badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji.
8) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu.
9) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji,
10) wyrażanie opinii w sprawach przestawionych przez Zarząd Fundacji.
11) opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji.
12) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji.
13) uchwalenie i zmiany Statutu Fundacji.
14) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o tworzeniu oddziałów Fundacji.
15) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek i udzielanie poręczeń.

2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1) rażących zaniedbań w wykonywaniu swoich obowiązków członka Zarządu Fundacji,
2) podejrzenia matactwa,
3) podejmowania działań nieetycznych wobec Fundacji i jej podopiecznych.
4) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
5) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
6) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Zarządu Fundacji.
7) Zarząd Fundacji w całości może zostać odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
3. Wszelkie rozstrzygnięcia podjęte przez Radę Fundacji mają formę pisemnych uchwał,
Dyspozycje art. 12 ust 11,12 i 13 statutu statusem się odpowiednio.

Zarząd Fundacji
Art. 14
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć osób w tym Prezes, odwoływany i powoływany przez Radę Fundacji.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu lub też w skutek odwołania. Przepisy art. 13 ust 2 statutu stosuje się odpowiednio.
4. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
6. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkichuczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji.
7. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Rady Fundacji.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy głosowania.
11. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu oraz prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji na podstawie zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi. Ponadto członkowie Zarządu Fundacji mogą uzyskiwać zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów podróży i zakwaterowania.
12. Członkowie Zarządu Fundacji pełniący równocześnie czynną służbę w Policji wynagrodzenie określone w ust 15 mogą otrzymywać po uzyskaniu pisemnej zgody przełożonego określonej w dyspozycji art. 62 ust 1 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji ( t, j. Dz. U. 2023, poz. 171 z późn. zm. )
13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

Art. 15
1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
3) ustalanie wielkości zatrudnienia.
4) ustalanie zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji oraz umowy cywilno-prawne podpisuje Prezes Zarządu, po akceptacji treści umowy przez Rade Fundacji.
5) realizacja programów działania Fundacji.
6) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
7) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
8) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem.
9) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
3. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych, Prezes Zarządu samodzielnie.
4. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis trzech członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu

Art. 16
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział VI – Tworzenie oddziałów, połączenie Fundacji

Art. 17
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Fundacji. .

Art. 18
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Fundacji..

 

 

Rozdział VII – Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Art. 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w art. 5 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VIII – Zmiana Statutu

Art. 20
Zmiany statutu Fundacji mogą nastąpić na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.

Art. 21
1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W sprawach nie unormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r o fundacjach oraz inne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.
Fundatorzy:

Joanna Jonarska- Kot Remigiusz Baron Bogdan Bąk